Domů » Aktuality » Informace o nové povinnosti škol předávat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví

Informace o nové povinnosti škol předávat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví

Vážení rodiče,

dne 13. 12. 2021 změnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR znění původního mimořádného opatření, č.j.: MZCR 14600/2021-20/MIN/KAN, v důsledku, kterého je nově škola v přesně vymezených případech povinna předávat osobní údaje svých žáků příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“).

  • Předávání seznamu pozitivně testovaných žáků za účelem vystavení žádanky na RT-PCR vyšetření

Dle nového znění čl. V novelizovaného mimořádného opatření škola bez zbytečného odkladu zašle KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application (dále jen „CFA“) seznam žáků, kterým byl v rámci preventivního testování zjištěn pozitivní výsledek testu. Tento seznam musí obsahovat osobní údaje žáka v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a její PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa a datum provedení (pozitivního) testu. Součástí tohoto seznamu jsou i identifikační údaje školy.

Na základě uvedeného seznamu je KHS povinna vystavit elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR všem dětem nebo žákům, kteří byli uvedeni v seznamu zaslaném školou.

  • Předávání osobních údajů za účelem tzv. trasování

Dle nového znění čl. VIIa novelizovaného mimořádného opatření v případech, kdy je škola rodičem/zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem informována o jeho pozitivním výsledku RT-PCR testu, přičemž tento žák byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je škola povinna tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem nahlásit příslušné KHS.

Škola je dále povinna zaslat KHS prostřednictvím aplikace CFA seznam žáků nebo pedagogických pracovníků, kteří byli školou ve spolupráci s KHS vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického pracovníka. Tento seznam musí obsahovat osobní údaje žáka v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a její PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa a datum kontaktu s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem uvedenými v předešlém odstavci. Součástí tohoto seznamu jsou i identifikační údaje školy.

Výše uvedené údaje jsou nezbytné k tomu, aby KHS splnila povinnost provedení epidemiologického šetření, vyhodnocení zjištěných rizik a přijetí adekvátních opatření k zabránění šíření nákazy.

V případě, že KHS rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo žáků a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy, které bylo vymezeno KHS na základě epidemiologického šetření, je škola jí povinna bezodkladně zaslat údaje těchto dětí nebo žáků a zaměstnanců. Osobní údaje jsou zasílány v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa.

Vážení rodiče, jak z výše uvedeného vyplývá, škola je povinna postupy uvedené v citovaném aktualizovaném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví dodržet! Právním základem zpracování (předání) osobních údajů je tedy v tomto případě plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a v případě zpracování (předání) údajů o zdravotním stavu (výsledek pozitivního testu, rizikový kontakt) pak čl. 9 odst. 2 písm. i GDPR [veřejný zájem v oblasti ochrany veřejného zdraví].

Mimořádné opatření měnící shora citované původní opatření MZČR naleznete zde. Pro předejití případným nedorozuměním a pro zjištění povinností, které se na rodiče/zákonné zástupce žáků vztahují, Vám doporučuji se s textem právní normy seznámit.

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial