Domů » Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Motto :

,, Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“   Linda Dobson

  Školní družina není pokračováním výuky a neměla by být chápána jako pouhá sociální služba. Pedagogická práce ve ŠD má svá specifika – dětem zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Program v ŠD by měl mít pro dítě především funkci relaxační. Dítě by si mělo především odpočinout, prohlubovat vztahy se svými vrstevníky, rozvíjet své zájmy. Důležitou úlohu má ŠD i v prevenci patologických jevů.

A nesmíme zapomínat ani na to, že dítě, které právě absolvovalo školní výuku, netouží potichu sedět a ,,být hodné“ !

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Základní  škola  Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, Valašské Meziříčí, 757 01

Zřizovatel                       MěÚ Valašské Meziříčí

Ředitel školy                   Mgr. Milan Knápek

IČO                               45211353

Počet oddělení ŠD          5

Počet vychovatelek         5

Kapacita ŠD                   150 dětí

Kontakty:

Email ŠD                                druzina@zszerotinova.cz

Telefon ŠD                             571 619 245

Mobil vedoucí vychovatelky   777 940 482

Platnost dokumentace od 1.9.2021

 

 1. CHARAKTERISTIKA ŠD

Školní družina je zřízena podle zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném aj. vzdělávání (školský zákon). Řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelné denní docházky, pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika a je výrazně odlišena od běžné vzdělávací práce. Pro děti zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmovou činnost.

Naše oddělení školní družiny jsou součástí kmenové třídy. Nemáme své vlastní prostory, což nám  komplikuje naši výchovně vzdělávací činnost. Pouze dvě oddělení ŠD mají svou vlastní místnost, které jsou vybaveny moderním novým nábytkem.

K pohybovým aktivitám dětem slouží tělocvična, školní hřiště. Využíváme také krásného přírodního prostředí v okolí ŠD, které je zdrojem poznání i možností k rekreačním činnostem a procházkám.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně v budově školy. Pitný režim je zajištěn formou automatů na limonády.

ŠD navštěvují děti 1. – 5. ročníku.

 

 1. CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zájmové vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky nebo pravidelné docházky, především vlastní činností žáků, jejich interakcí s okolím a získanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na přímých zážitcích z činností vycházejících částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat.

Činnostmi a hrou rozvíjíme myšlení, paměť, tvůrčí schopnosti, estetické vnímání, zručnost, dovednost.

Zabezpečujeme také dostatek pohybu sportovními a rekreačními hrami a soutěžemi.

Četbou a poslechem rozvíjíme soustředění a vnímání, písněmi, říkankami a vyprávěním cítění a osobitý projev.

Výchovou k uvědomělé sebekázni předcházíme ohrožení zdraví svého i ostatních.

Vzájemnou komunikací odstraňujeme strach z neúspěchu, radujeme se z dosažených výsledků, oceňujeme kreativitu žáka, hodnotíme žáka i kolektiv.

Dodržujeme životosprávu, hygienu, vnitřní řád ŠD a ZŠ, pokyny ředitele školy.

 

 1. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN

Časové rozvržení činností školní družiny se zpracovává na každý školní rok. Práce v odděleních probíhá ve skupinách a činnosti volíme dle dané věkové kategorie. Toto uspořádání umožňuje tvořivě reagovat na změny. Vše je podrobně rozepsáno v celoročním plánu školní družiny a podléhá schválení ředitelem školy pro každý školní rok.

 

 1. FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelná činnost.

Je dána pravidelnou skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.

 • Výtvarná a pracovní činnost.
 • Dramatická a hudební výchova.
 • Sportovní aktivity.
 • Odpočinkové činnosti.
 • Rekreační činnosti.

Příležitostné akce.

Výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD ( akce a projekty ).

Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností.

Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá je škola a organizuje ŠD.

Např.: fotbalové turnaje, soutěže ve stolních hrách, sportovní soutěže, výstavy, pěvecké a taneční soutěže, módní přehlídky, dny otevřených dveří v různých institucích…

(viz Celoroční plán ŠD)

Spontánní aktivity.

Vycházejí z denní skladby činností ve ŠD. Individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení.

Odpočinkové činnosti.

Jsou to nejen klidové činnosti (poslechové, individuální hry, klid po obědě), ale i aktivní odpočinek (rekreační činnost), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování – např. závodivé hry venku nebo v tělocvičně atd.

 

 1. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Místo, kde žijeme

– poznávání okolí

– u nás doma, stavíme náš dům – stavebnice a kreslíme ho, zařizujeme si náš pokoj

– organizace života ve škole, v rodině, společnosti, v obci

– historie svého bydliště, historické památky v okolí

– regionální pohádky a pověsti jako poslechová činnost

– tematické vycházky do okolí školy

– státní symboly, hl. město

– cesta do školy a ze školy ( pro prvňáčky)

– poznávání různých služeb v obci- knihovna-besedy, OÚ

– vymýšlíme krátké příběhy s ilustracemi, vyrábíme záložky, hrajeme loutkové divadlo

– kreslíme plánky našeho okolí, orientujeme se v jednoduchých mapách

– dopravní výchova, didaktické hry s doprav. tématikou, koloběžkové závody, návštěva dopr.hřiště

– zvyky, obyčeje

– tvoříme papírové modely budov, hradů…

– vyrábíme si masky – masopust, slet čarodějnic…

Lidé kolem nás

– osvojení zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi (pozdravení, komunikace)

– tolerance, empatie, vzájemná úcta, vztah ke spolužákům i dospělým osobám

– základní práva a povinnosti

– pravidla stolování, známe kouzelná slovíčka

– připravujeme výstavu našich prací

– pantomimicky vyjadřujeme děje a situace z pohádek, předvádíme sporty, povolání, pocity

– rodina (rodiče, sourozenci, prarodiče, rodokmen), vyrábíme přáníčka k narozeninám

– kamarádi (pravidla soužití, tolerance a pořádek, handicapy, svátky a oslavy), kreslíme podobizny

  kamarádů a autoportréty, vyrábíme pozvánky na oslavy

– svátky během roku – advent, Vánoce, Velikonoce, MDD – povídáme, vyrábíme, soutěžíme

– Den matek – vyrábíme drobné dárečky

– finanční gramotnost – vyrábíme, kreslíme, vystřihujeme „vlastní“ peníze, hra na obchod

Lidé a čas

– denní režim a jeho dodržování

– měření času ( kreslíme a vyrábíme různá měřidla, časová pásma, pozorování sluneč. hodin)

– organizace a režim ve ŠD

– putování časem – návštěva muzea, skanzenu, historického místa, prohlížení dobových fotografií

– historie věcí a jevů

– postup událostí v čase

– vyrábíme dárečky pro seniory (vánoční přáníčka)

– shromažďujeme fotky a pohlednice z míst, kde jsme byli o prázdninách a povídáme si

– pořádáme dobové módní přehlídky

 • Člověk a příroda

– rozmanitost přírody

– počasí – vyhledáváme a vysvětlujeme si pranostiky

– voda – vytváříme koláže koloběhu vody v přírodě

– témat. vycházky, pobyt v přírodě

– pozorování změn, roční období

– klíčení semínek, péče o pokojové rostliny

– Den Země, ekologie, pomáháme při úklidu okolí školy a družiny, třídíme odpad

– zvířata kolem nás – album zvířat, domácí zvířata, návštěva chovatele, minizoo, ekocentra

– zimní spánek zvířat, stopy ve sněhu, krmení ptáčků

– soutěžíme v poznávání zvířat dle obrysů

– obtiskujeme listy – využíváme různé techniky pro výtvarné činnosti

 • Člověk a jeho zdraví

– poučení o zdraví a nemocech, otužování, osobní hygiena

– obkreslujeme na arch balicího papíru postavu jednoho z následujících

– soutěžíme v kvízech

– poznáváme houby, pracujeme s atlasem, kreslíme a modelujeme

– jídlo – tvoříme skladbu zdravého jídelníčku, kreslíme, vystřihujeme z letáků, lepíme

– každodenní pobyt venku

– zelená lékárna – léčivky, léčení dříve a dnes

– péče o chrup – vyjádření kresbou

– den bez úrazu – nácvik ošetření jednoduchého poranění

– vyhledávání pomoci, tísňové linky

– pravidelný pobyt venku

– závodivé hry, hry s míčem, olympiády

– smysl sport. činnosti, album sportovců, pravidla her

– zimní sporty a radovánky na sněhu

– význam cvičení pro lidský organismus

V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí.

Kompetence k řešení problémů

Dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého.                             Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení.

Všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení.

Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Umí vyhledat informace k řešení problémů.

Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností.

Chápe, že vyhýbání se problémům není řešení.

 

Kompetence komunikativní

Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem.

Nebojí se vyjádřit svůj názor.

Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je.

Dokáže vést dialog.

Využívá získané dovednosti ke spolupráci.

Umí pracovat s informacemi. Vyjadřuje se kultivovaně.

Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory.

Dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci slovním projevem.

 

Kompetence sociální

Spolupracuje v kolektivu.

Vyjadřuje své názory.

Umí jednat s dospělým i s vrstevníky.

Je ohleduplné k okolí a ochotné pomoci druhým.

Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů.

Zná možnosti, jak vědomě zvládat své emoce a ví, jak na ně.

Upevňuje hygienické návyky.

 

Kompetence občanská

Respektuje druhé.

Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské atd.

Dokáže v tísni pomoci – přiměřeně okolnostem.

Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích se kterými nesouhlasí.

Dokáže odolat psychickému nátlaku.

Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost.

Zná svá práva a povinnosti.

Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu.

Je ohleduplné k přírodě.

Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob.

 

Kompetence pracovní

Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení.

Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.

Váží si práce své i ostatních.

Reaguje na potřeby a pomoc druhých.

Chrání zdraví své i druhých.

Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých.

Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným.

Je ohleduplné k přírodě a lidem kolem sebe.

Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě.

Umí zhodnotit práci svou i druhých.

Umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce.

 

 1. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE

    SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků je brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD případně nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

 

 1. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY

    PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlašování a odhlašování

Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 10 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

  O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné denní výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné denní výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky, kdo ho může vyzvedávat, či o způsobu odchodu účastníka z družiny( zápisní lístek).

 

 1. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK

Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem. V každém oddělení je část místnosti pokryta kobercem, který je využívám především k odpočinkové činnosti, ke hrám, práci se stavebnicemi, čtení a relaxaci. Máme dostatek prostoru k prezentaci výrobků dětí, výzdobu pravidelně obměňujeme.

Pro sportovní aktivity využíváme s dětmi tělocvičnu, hřiště a zahradu ZŠ. K dispozici máme koloběžky, míče, florbalové hole, finské kuželky, badminton, chůdy, hry pro rozvoj motoriky a obratnosti, lana, švihadla, obruče atd.

Nabídka her a stavebnic je dostačující a každým rokem na základě našich požadavků se obnovuje.

 

 1. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK

Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem dítěte při volnočasových činnostech, které přímo nebo nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí. Vychovatelka probouzí v účastnících aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat.  Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost účastníka činnosti, jeho chuť objevovat i odvahu projevit se a ukazuje, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňuje a chválí.

 

V naší ŠD jsou 5 kvalifikované vychovatelky s těmito úvazky:

Vedoucí vychovatelka –  Plánková Petra                   (23 hodin)

Vychovatelka – Palátová Vlasta                                 (28 hodin)

Vychovatelka – Fatrsíková Zuzana                             (14 hodin)

Vychovatelka – Vlčková Lucie                                    (14 hodin)

Vychovatelka – Lipová Tereza                                     (14 hodin)

Všechny vychovatelky se dále vzdělávají v akreditovaných kurzech i samostudiem.

 

 1. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK

Úplata je splatná zpravidla k 15.říjnu ve výši 1000,- Kč za období září – prosinec a k 15.únoru ve výši 1500,- Kč za období leden – červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Vše podrobně ve Vnitřním řádu ŠD.

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:


 1. a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 3. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

ŠD využívá zdrojové financování – kromě základních zdrojů (MŠMT, zřizovatel školy) čerpá finance i z dalších zdrojů, a tím jsou např. sponzorské dary.

 

 1. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A

      OCHRANY ZDRAVÍ

ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální.

Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře.

Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i s širokou veřejností.

Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna:

 – Vnitřním řádem ZŠ

 – Vnitřním řádem ŠD

V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka.

 

13. ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozpracovanou náplň obsahu ŠVP je možné vidět přímo ve školní družině, anebo je k nahlédnutí přímo v kanceláři ředitele školy ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí.

ŠVP Školní družiny je v souladu s ŠVP Škola dobrého startu.

 

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial