Domů » Škola » O nás

O nás

Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace je úplná základní škola. Poskytujeme základní vzdělávání dětem a mládeži již od roku 1978. Do školy docházejí žáci nejen z různých obvodů Valašského Meziříčí ale i z okolních obcí. Velikostí patříme k menším školám ve městě, ale počtem žáků se vyrovnáme prostorově velkým školám města. Budova školy je umístěna blízko centra města, v klidné části, mimo hlavní komunikace. V blízkosti školy je park Kozina, nábřeží řeky Bečvy a sportovní zařízení jako koupaliště, letní a zimní stadion, krytý bazén, tenisové kurty. Díky skutečnosti, že má naše škola nejmenší spádovost dětí, snažíme se každoročně získat žáky i z jiných obvodů, což nás motivuje k dalšímu zlepšování práce s dětmi a rodiči. V budově školy jsou vedle kmenových tříd i odborné učebny pro výuku jazyků, učebny výpočetní techniky, interaktivní učebny, učebny pro školní družinu. V současné době máme síťové propojení všech tříd a kabinetů s připojením na internet. Záměr školy je zachovat 18-ti třídní školu (v ročníku dvě třídy) a uvolněné místnosti využít pro odborné učebny a školní družinu. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou (možnost výběru ze dvou jídel), tělocvična, posilovna a sauna. Sborovna školy je upravena na interaktivní učebnu s připojením na internet. Okolí školy tvoří dvě atria, školní sportovní areál s běžeckou dráhou, hřiště na házenou, volejbal a basketbal, stoly pro stolní tenis a travnatou plochou pro další sportovní aktivity dětí. Venkovní prostory využívají pedagogičtí pracovníci i pro výuku jiných předmětů než tělesná výchova. Před hlavním vchodem do školní budovy je asfaltové nádvoří oddělené od veřejné komunikace a školního hřiště. Pedagogický sbor školy tvoří převážně ženy. Věkový průměr pedagogů se pohybuje kolem 50 let. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je stoprocentní. Učitelé pracují v odborných sdruženích, která vzájemně spolupracují. Ve sboru působí výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence sociálně patologických jevů. Vedení školy úzce spolupracuje s radou rodičů SRPDŠ, ve které jsou zastoupení rodiče ze všech ročníků na škole. Rada se schází přibližně 4x během školního roku, popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti ve škole, o výsledcích vzdělávání, záměrech a jejím dalším rozvoji. Rodiče mají možnost se také vyjádřit k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167a § 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Zřizovací listina Školské rady je vydaná městem Valašské Meziříčí na základě usnesení Rady města č. 76/09 ze dne 15. 11. 2005. Školská rada má 3 členy a naši školu v ní zastupuje jeden zaměstnanec, zvolený pedagogickými pracovníky školy. 

Spolupráce s dalšími subjekty:

Speciálně pedagogické centrum ve Zlíně

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí – integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Speciální pedagogická centra Zlín, Kroměříž, Valašské Meziříčí – integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Úřad práce – volba povolání

Dětské krizové centrum Valašské Meziříčí – pomoc problémovým žákům

Městská knihovna Valašské Meziříčí – besedy, nabídka knižních novinek, pasování žáků 1. ročníku

TJ Valašské Meziříčí – pronájem tělocvičny, organizace lyžařských kurzů, zapůjčení atletické dráhy

Policie ČR Valašské Meziříčí – besedy, ukázkové akce pro žáky

Městská policie Valašské Meziříčí – zajišťování akcí při MDD, ochrana areálu, pronájem tělocvičny

Městské lesy Valašské Meziříčí – výsadba zeleně, stromky pro vánoční besídky, exkurze

Nemocnice Valašské Meziříčí – besedy s lékaři, preventivní prohlídky

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, pracoviště Valašské Meziříčí – exkurze, besedy pro děti

DEZA Valašské Meziříčí – sponzor školy

CABOT Valašské Meziříčí – sponzor školy

PF, SŠ – praxe budoucích učitelů a vychovatelů

Škola se prezentuje také prostřednictví nejrůznějších médií – tisk, televize, webové stránky školy

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial