Domů » Škola » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

1. Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Valašské Meziříčí, který je jeho/jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • zápis k základnímu vzdělávání,
  • zajištění základního vzdělávání,
  • zájmové vzdělávání ve školní družině,
  • Poskytování poradenských služeb ve školách (a školských poradenských pracovištích),
  • zajištění školního stravování.

Kontaktní adresa správce:

Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 45211353, telefon: +420 571611199,

e-mail zszerotinova@zszerotinova.cz, ID datové schránky: 9e5nan8

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Základní škola Valašské Meziříčí, Mgr. Zdeněk Novák, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, 757 01 Valašské Meziříčí, 

telefon: +420 543 214 714, ID datové schránky: 9e5nan8, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz,

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných Základní školou Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

 

V rámci akce (doplnit název akce) pořádané Základní školou Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů – informační leták

Informace o nové povinnosti škol předávat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním zaměstnanců na přítomnost viru/antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků školy na přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19

 

Logo ZŠ Žerotínova

ZŠ Žerotínova

Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 611 199
Email: zszerotinova@zszerotinova.cz

Kde nás najdete
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial